PGS. Phạm Việt Trung

In
PDF.

 

1. Sơ yếu lí lịch

·Năm sinh: 1933

·Nơi công tác: Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)

·Thời gian công tác tại Trường: 1960 - 2000

·Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

·Địa chỉ liên lạc:

- Điện thoại: 0463281301- Di động: 0989627659

2. Nghiên cứu và giảng dạy

 

2.1. Quá trình công tác và đào tạo

·1995-2000: Giảng viên Khoa Quốc tế học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN

·1992-1995: Giảng viên chính về Chủ nghĩa xã hội khoa học, kiêm Phó phòng Tạp chí Khoa học Đại học Tổng hợp Hà Nội

·1992: Bảo vệ đặc cách Phó tiến sĩ Sử học

·1987-1991: Chủ nhiệm Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc Trung tâm Bồi dưỡng lý luận Mác-Lênin, Đại học Tổng hợp Hà Nội

·1988: Giảng dạy ở Đại học Tổng hợp Phnôm Pênh

·1986-1987: Thực tập sinh ở Đại học Mátxcơva, Liên Xô, về chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

·1982-1985: Giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Khoa Mác-Lênin, Đại học Tổng hợp Hà Nội

·1981: Tốt nghiệp chương trình chính trị lý luận cao cấp ở Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc

·1979-1981: Chuyên gia Đại học ở Capuchia (cấp Bộ Giáo dục)

·1976-1979: Trưởng phòng Tuyên huấn, kiêm cán bộ giảng dạy

·1973-1975: Phó phòng Nghiên cứu khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, kiêm giảng dạy môn Lịch sử thế giới

·1960-1973: Cán bộ giảng dạy Tổ Sử thế giới, phụ trách nhóm Lịch sử thế giới hiện đại, Đại học Tổng hợp Hà Nội

 

2.2. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy

·Lịch sử thế giới hiện đại

·Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

3. Các công trình khoa học

 

3.1.Giáo trình,chuyên khảo, sách tham khảo

1.Giáo dục đạo đức cách mạng ở các trường Đại học, Trung học chuyên nghiệp. Viện Giáo dục Đại học, Bộ Đại học, 1986.

2.Nguyên tắc giáo dục đạo đức cách mạng. Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1986.

3.Mĩ thất bại ở Đông Dương (1954-1975),(viết chung). Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1985.

4.Lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945),(viết chung). Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1985.

5.Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Phi, Mĩ La tinh,(viết chung). Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1983.

6.Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945),(viết chung). Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1983.

7.Lịch sử Campuchia(viết chung). Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1982.

8.Sống mãi (thơ ca cách mạng và lịch sử Đảng Cộng sản),(viết chung). Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Thái Bình, 1981.

9.Cách mạng Cu Ba (1945-1959). Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1981.

10.Lịch sử và văn minh Campuchia(viết chung). Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1977.

11.Quốc tế Cộng sản và phong trào công nhân thế giới (1919-1943). Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1975.

 

3.2. Các bài báo khoa học đã công bố

  1. Bác Hồ đến với chân lí của CNCSKH bằng phương pháp độc đáo sáng tạo. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 3, 1988.
  2. Tính khoa học và tính cách mạng trong giai đoạn Chủ nghĩa Cộng sản khoa học. Tạp chí Chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô, 1986.
  3. Ý nghĩa thời đại của chiến thắng phát xít Hitle và Quân phiệt Nhật Bản(viết chung).Viện Mác-Lênin xuất bản, 1983.
  4. Cuộc đấu tranh của nhân dân Campuchia lật đổ Pônpốt(viết chung). Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam, 1979.
  5. Quá trình can thiệp và xâm lược của Mĩ ở Campuchia. Thông báo khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 8, 1975.
  6. Chủ nghĩa quốc tế vô sản của Lênin với cách mạng phương Đông thuộc địa. Thông báo khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 4, 1973.
  7. Cách mạng Việt Nam với Công xã Pari(viết chung). Thông báo khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 7, 1973.
  8. Quốc tế ca - bài ca của giai cấp vô sản toàn thế giới. Thông báo khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 7, 1973.
  9. Thất bại của Mĩ ở Lào (1954-1975). Thông báo khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 4, 1968.

Add comment


Security code
Refresh