Chương trình đào tạo

Danh mục các học phần dự kiến tổ chức đào tạo trong học kỳ I năm học 2020-2021

TT Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Học phần tiên quyết Số tuần học Khóa 2017  1 ITS3017 Quan hệ quốc tế ở châu Á – Thái Bình Dương 3 15 2 ITS3018 Kinh doanh quốc tế 3 15 3 ITS3050 Đàm phán quốc tế 2 7 4 ITS3052 Phương pháp nghiên cứu […]

Quản lý tiến trình đào tạo ngành Quốc tế học từ khóa 2019

TT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Môn học tiên quyết Khối BB/TC Ghi chú Học kỳ I 1 PHI1006 Triết học Mác – Lê nin 3 0 M1 BB 2 FLF1107 Tiếng Anh B1 5  0 M1 BB 3 HIS1056 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3 0 M2 BB 4 […]

Chương trình Đào tạo Chuẩn Trình độ Đại học ngành Quốc tế học

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo – Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Quốc tế học + Tiếng Anh: International Studies – Mã số ngành đào tạo: 7310601 – Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân – Thời gian đào tạo: 04 năm – Tên văn bằng tốt nghiệp: + Tiếng […]

Đề cương tóm tắt các học phần

An ninh con người Các cường quốc châu Âu Các nước Bắc Âu Các tổ chức quốc tế khu vực châu Mỹ Các tổ chức quốc tế Các vấn đề toàn cầu Canada và Mỹ Latin Chính sách đối ngoại EU Đàm phán Quốc tế Đặc trưng văn hóa Mỹ Latinh Hệ thống chính trị […]

Tiến trình đào tạo bậc cử nhân khoa Quốc tế học

Chương trình đào tạo của khoa Quốc tế học được ban hành năm 2015, áp dụng từ khóa 60. Để giúp các bạn sinh viên theo dõi được tiến trình học tập, đồng thời có thể thu xếp được việc học, khoa Quốc tế học xin gửi bản tiến trình đào tạo qua 8 học […]