Thông báo

Danh mục các học phần dự kiến tổ chức đào tạo trong học kỳ I năm học 2020-2021

TT Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Học phần tiên quyết Số tuần học Khóa 2017  1 ITS3017 Quan hệ quốc tế ở châu Á – Thái Bình Dương 3 15 2 ITS3018 Kinh doanh quốc tế 3 15 3 ITS3050 Đàm phán quốc tế 2 7 4 ITS3052 Phương pháp nghiên cứu […]

Công nhận miễn học, ghi điểm kết quả học phần ngoại ngữ trong CTĐT

Ngày 1/6/2020, Trường Đại học KHXH và NV đã ban hành quyết định số 809/QĐ-XHNV về việc “Ban hành quy định về việc công nhận miễn học, ghi điểm kết quả học phần ngoại ngữ trong Chương trình đào tạo đại học”. Các bạn sinh viên vui lòng xem tại đây.

Lịch trình công việc đầu khóa học của sinh viên QH-2019-X sau khi nhập học

Khoa Quốc tế học xin thông báo một số công việc đầu năm học cho khóa 64 Quốc tế học 1. “Tuần lễ hội nhập cho sinh viên” – Thời gian: cả ngày 26/8/2019 (Sáng từ 7h00 đến 11h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00). – Địa điểm: Hội trường tầng 8 nhà E. 2. Khám […]

Lịch trình đào tạo năm học 2019-2020

Căn cứ công văn số 2163/ĐHQGHN-ĐT, ngày 12/7/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xây dựng lịch trình công tác đào tạo năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ban hành lịch trình đào tạo năm học 2019 – 2020. Khoa […]

Thông tin học liệu các học phần

Danh sách các tài liệu bắt buộc và tham khảo theo các học phần của khoa Quốc tế học: Thông tin học liệu _Quốc tế học