Thủ tục-Biểu mẫu

Hướng dẫn trích dẫn trong ấn phẩm khoa học

Xin mời tham khảo Hướng dẫn thực hiện việc trích dẫn trong các ấn phẩm khoa học tại ĐHQGHN số 3123/ĐHQGHN-KHCN ngày 20/9/2018. Link: Hướng dẫn trích dẫn các ấn phẩm tại ĐHQGHN