Đề tài & Hội thảo khoa học

Các tọa đàm và hội thảo khoa học do Khoa Quốc tế học tổ chức (2013-2018)

  STT TÊN HỘI THẢO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM ĐỐI TÁC          1.           Phát huy quyền làm chủ của người dân ở khu vực Đông Á: Nhìn từ góc độ so sánh 28-29/6/2018 Trường ĐH KHXH&NV Konrad Adenauer Stiftung          2.           Đô thị hóa và phát triển: Cơ hội và thách thức đối […]