Thông tin-Tư liệu

Danh mục tài liệu có tại Phòng tư liệu khoa Quốc tế học

Nhằm tạo sự thuận lợi tối đa cho các bạn sinh viên, học viên cao học trong việc tra danh mục sách, Phòng Tư liệu Khoa giới thiệu với các bạn danh mục tài liệu online, tại các địa chỉ sau: bit.ly/sachtiengViet-PTL-QTH-2016 bit.ly/sachtiengAnh-PTL-QTH-2016 bit.ly/tapchi-PTL-QTH-2016 bit.ly/Khoaluan-Luanvan-PTL-QTH-2016 Phòng tư liệu khoa Quốc tế học: địa chỉ phòng […]