ThS. Lê Tuyết Mai

Lượt xem: 49 Ngày đăng: 02/03/2021

I. Thông tin chung     

 • Ngày tháng năm sinh: 30 tháng 9 năm 1982
 • Địa chỉ, email, điện thoại: mailt@vnu.edu.vn, (024) 3858 4599
 • Đơn vị công tác: Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)
 • Học vị: Thạc sĩ            Năm nhận:   2012
 • Quá trình đào tạo:
  • 2005: Cử nhân
  • 2012: Thạc sĩ
 • Trình độ ngoại ngữ: Anh
 • Hướng nghiên cứu chính:
  • Lịch sử Lưu trữ
  • Hợp tác quốc tế về lưu trữ

II. Các công trình khoa học:

Bài báo

1/ Một số chỉ đạo của Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ về bảo vệ an toàn tài liệu và bảo mật thông tin, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 7, 2011, tr. 55 – 57.

2/ Phông Lưu rữ Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 6, 2017, tr. 68 – 73.

3/ Chỉ đạo của Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ về công tác văn thư – lưu trữ trong những năm kháng chiến chống Pháp, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 7, 2017, tr. 66 – 61.

4/ Cooperation on archives in the EU in the period of 1993 – 2008, European Studies Review, No.1 (19), 2019, pp. 29 – 40.

5/ Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong công tác lưu trữ giai đoạn 1958 – 1990, Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội, số 5 (499), 2020, tr. 52 – 59.