TS. Nguyễn Văn Đáp

Lượt xem: 82 Ngày đăng: 07/03/2021

I. Thông tin chung

 • Ngày tháng năm sinh: 12/12/1991
 • Email: vandap.qth@gmail.com/vandap.qth@vnu.edu.vn
 • Đơn vị công tác: Khoa Quốc tế học
 • Học vị: Tiến sĩ Năm nhận: 2020
 • Quá trình đào tạo:
  • 2009-2013: Cử nhân Quốc tế học
  • 2013- 2015: Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế
  • 2016- 2020: Tiến sĩ Quan hệ Quốc tế
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Hướng nghiên cứu chính:
  • Lịch sử Hoa Kỳ
  • Lịch sử Quan hệ Quốc tế
  • Hội nhập khu vực Mỹ Latinh

II. Các công trình khoa học

Bài báo

 1. Nguyễn Văn Đáp (2020), Quan hệ thương mại ngoại khối của MERCOSUR từ khi thành lập đến nay, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 3(263), tr. 57-67.
 2. Nguyễn Văn Đáp (2019), Quá trình thể chế hóa hội nhập nội khối MERRCOSUR: nội dung và những vấn đề đặt ra, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 8(257), tr. 42-50.
 3. Nguyễn Văn Đáp (2019), Hội nhập kinh tế nội khối MERCOSUR từ năm 1991 đến năm 2019, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 5(254), tr. 10-19.
 4. Nguyễn Văn Đáp (2017), Sự hình thành các siêu đô thị ở Mỹ Latinh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, USSH & KAS, Hà Nội, tr. 60-67.
 5. Nguyễn Văn Đáp (2015), Hội nhập khu vực theo xu hướng cánh tả ở Mỹ Latinh đầu thế kỉ 21, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, USSH & RLS, Hà Nội, tr. 31-37.
 6. Nguyễn Văn Đáp (2014), Sự mở rộng lãnh thổ đầu tiên của nước Mỹ: từ dãy Appalachia đến sông Missisippi, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 8(197), tr. 17-27.
 7. Nguyễn Văn Đáp & Lê Thế Quế (2013), Cộng đồng người Việt tại Canada: Hòa nhập và bản sắc, Tạp chí Đối ngoại, số 12(50), tr. 10-15.

III. Các đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Nguyễn Văn Đáp, Hội nhập khu vực nội khối MERCOSUR từ sau khủng hoảng tài chính thế giới 2008- 2009, Đề tài cấp Cơ sở, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội (nghiệm thu năm 2020)

IV. Các giải thư­ởng, học bổng đã nhận

Giải thưởng Gương mặt Trẻ tiêu biểu cấp Cơ sở năm 2018